ODLUKA O AUTO-TAKSI PREVOZU STUPILA NA SNAGU

11 jul 2018

Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo Opštine Tivat obavještava pravna lica i preduzetnike, koji obavljaju djelatnost javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju – auto taksi prevoz, da je stupila na snagu Odluka o auto-taksi prevozu (»Sl. list CG« br. 21/18 - opštinski propisi), koja u članu 26 propisuje minimalne i maksimalne cijene auto-taksi prevoza.

Shodno navedenom, auto-taksi prevoznici su dužni da usklade cijene prevoza sa važećim cijenovnikom usluga iz prethodno pomenutog člana.Zahtjev za ovjeru cjenovnika, kao i obrazac cjenovnika, se može preuzeti na web sajtu Opštine Tivat (www.opstinativat.com) pod banerom Obrasci/Zahtjevi – Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo. Cjenovnik je potrebno popuniti elektronski (ne može biti popunjen ručno) i štampati u podešenom A5 formatu.

Za sve informacije možete se obratiti nadležnom Sekretarijatu u zgradi Opštine Tivat, kancelarija 17a na drugom spratu, svakog radnog dana od 08 - 11h ili na telefon 032/661-347.