Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – građenje objekta trafostanice NDTS „Mimoza-nova“

18 okt 2022

Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa - građenje objekta trafostanice  NDTS „Mimoza-nova“ na katastarskoj parceli 3384 KO Tivat, urbanističkoj parceli UP 117 u zoni A, sa priključnim 10Kv kablovskim vodovima: -planom predviđenim do TS Vračar koja se nalazi na kat.parc.br. 2292 KO Tivat preko kat.par.br. 3384, 3381, 3379, 3383, 2285/1 i 2286/1 sve KO Tivat; -planom predviđenim do MBTS Pakovo koja se nalazi na kat.parc.br. 3412 KO Tivat preko kat.parc.br. 3384, 3386, 3377, 3376, 3373, 3372, 3368, 3366, 3358, 3364, 3363, 3362/2, 3362/1, 3360, 3387, 3388, 3389, 3396/3, 3397, 3406, 3410 i 3411 sve KO Tivat; - odlukom predviđenim novim kablom do TS Pine koja se nalazi na kat.parc.br. 2308 KO Tivat, a preko kat.parc.br.3384, 3377, 3376, 3383, 2266 i 2297/1, sve KO Tivat, u obuhvatu DUP-a „Tivat-Centar“ (»Sl.list CG« br. 21/18) – detaljnije

Program javne rasprave – detaljnije

Programski zadatak sa elementima UTU – detaljnije