ODRŽAN KOLEGIJUM PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE

15 feb 2019

Na današnjem kolegijumu Predsjednika skupštine dogovoreno je da se XXVII po redu sjednica Skupštine održi 28.02.2019. godine.

Predsjednik Skupštine je predložio okvirni dnevni red u kojem će se između ostalog naći: Izvještaj o radu Predsjednika opštine i organa lokalne uprave i službi za 2018. godinu, Informacije o radu Javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač država, a sve u skladu sa Programom rada Skupštine, Planovi i programi rada preduzeća koji se nisu razmatrali na prethodnoj sjednici Skupštine, zatim Predlog Odluke linijskom,gradskom i prigradskom prevozu putnika u opštini Tivat, Izvještaj o sprovođenju Plana poboljšanja energetske efikasnosti za 2018. godinu, Plan poboljšanja energetske efikasnosti za 2019. godinu, Izvještaj o stanju uređenja prostora za 2018. godinu,Program uređenja prostora za 2019. godinu, Informacija o radu Zelenog tima, Predlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte, Predlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o davanju u zakup poslovnih prostora i zemljišta u državnoj svojini na kojima opština Tivat ima pravo raspolaganja, Predlog Odluke o kriterijumima,načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu, Predlog Odluke o učešću opštine Tivat u izgradnji objekata kolektivnog stanovanja za potrebe penzionera sa teritorije opštine Tivat, Lokalni akcioni plan za integraciju i zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom za opštinu Tivat za period 2019-2021 godine, kao i Izvještaj o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave za 2018. godinu. Takođe, u pripremi su i Odluke koje se tiču imenovanja i razrješenja članova radnih tijela Skupštine i Skupštine Turističke organizacije Tivat.

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT