Opština Tivat osniva Kancelariju za integraciju romske i egipćanske populacije

25 feb 2020
Na inicijativu Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja a u skladu sa Lokalnim planom za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana (RE) za period od 2017-2021 godine u Opštini Tivat, Skupština opštine, na sjednici održanoj 20. februara 2020 godine, donijela je Odluku o osnivanju i sufinansiranju plana i programa rada Kancelarije za integraciju romske i egipćanske populacije sa teritorije opštine Tivat.   Djelatnost Kancelarije je već prepoznata kao info-punkt, kako za učenike RE, njihove roditelje tako i za nastavni kadar. Prioritetna djelatnost je nastavak obrazovanja, socijalna i zdravstvena zaštita, stanovanje, zapošljavanje, regulisanje pravnog statusa, suzbijanje prosjačenja, i devijatnog ponašanja. Kancelarija će se baviti i pitanjima diskriminacije, siromaštva, jednakosti polova i borbe protiv predrasuda i stereotipa u lokalnoj zajednici.   Kancelarija će biti sufinansirana iz budžeta Opštine Tivat, koja će sufinansirati programe i projekte u oblasti integracije RE populacije, u skladu sa zakonom i Lokalnim planom za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana. Kancelarija može biti finansirana i iz donacija, članarina i ostalih prihoda, u skladu sa zakonskim i normativnim propisima. Način dodjele sredstava, kontrolu i monitoring plana i programa propisuje nadležni organ opštine.   post slika