PALJENJE OTPADA NA LOVANJI NEDOPUSTIVO

15 aug 2017

Podstaknuti nedavnim saopštenjem Bokeškog foruma, Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Opštine Tivat i međuinstitucionalni Zeleni tim, žele izraziti osudu svih radnji koje dovode do zagađenja životne sredine, bilo da se radi o paljenju otpada ili nedozvoljenom odlaganju otpada. Sekretarijat i Zeleni tim smatraju da za ovakve aktivnosti nema opravdanja, pa pozivaju sve nadležne da se uključe u rješavanje ovog poblema.
Lokalnim planom zaštite životne sredine, koji je usvojen u martu ove godine, prepoznata je potreba sanacije starog odlagališta otpada Sinjarevo, sa predviđenim aktivnostima na njegovoj sanaciji sadržanim u Akcionom planu kroz izradu projekta sanacije/remedijacije deponije Sinjarevo. Takođe i u aktuelnom Lokalnom planu upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom Lovanja je prepoznata kao neuređeno odlagalište koje obuhvata dijelove teritorija opština Tivat i Kotor.
Takođe Sekretarijat i Zeleni tim upoznati su sa činjenicom da je Uprava za inspekcijske poslove reagovala i da se protiv određenih lica vode postupci pred nadležnim inspekcijskim organima. No bez obzira na sve navedeno, ovom problemu treba pristupiti još intezivnije, sa uključivanjem većeg broja subjekata koji po prirodi posla mogu imati ingerencije nad konkretnom stvari, sa čim u vezi je Sekretarijat uputio dopis i Upravi policije - ispostava Tivat.
U konačnom, Sekretarijat i Zeleni tim iskazuju zahvalnost svim pojedincima i organizacijama, koji ukazuju na ovakve vrste problema, cijeneći da smo svi na istom zadatku.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost i Zeleni Tim