Poziv Nevladinim organizacijama za prijavu učešća na X sjednicu Skupštine opštine Tivat

13 apr 2023

Pozivaju se nevladine organizacije koje koriste institut “slobodne stolice” u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine, da podnesu prijave za učešće u radu X sjednice SO Tivat, koja je zakazana za 24.04.2023.godine.

Prijavu za učešće na sjednici Skupštine nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine elektronskim putem na e-mail adresu sekretarso@opstinativat.me najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Nevladine organizacije su dužne da navedu tačke dnevnog reda za koje prijavljuju učešće na sjednici.

Obavještenje o predstavnicima nevladinih organizacija koji će po pojedinim tačkama  dnevnog reda prisustvovati sjednici Skupštine, objaviće se na veb sajtu opštine Tivat.

Broj:  03-016/23-7/4

Tivat, 13.04.2023.godine

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT

post slika