Prijedlog tačaka dnevnog reda VIII sjednice SO

14 jun 2013

1. Prijedlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2012. godinu, sa izvještajem o reviziji - dalje     izvještaj revizora

2. Prijedlog Odluke o donošenju DUP-a Mrčevac - odluka    letak

3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluka o donošenju i sprovođenju UP kompleks „Park“ Donja Lastva i izmjene i dopune DUP-a Krašići - Maslinjak - dalje

4. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za saradnju lokalne samouprave sa NVO - dalje

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova -odluka     izmjena odluke

6. Izvještaj o radu i ekonomsko finansijskom poslovanju, sa izvještajem o reviziji za 2012. godinu JP „Vodovod i kanalizacija“ Tivat - odluka   izvještaj

7. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem o reviziji za 2012. godinu JP „Komunalno“ Tivat - dalje 

8. Izvještaj o radu JU „Centar za kulturu“ Tivat, za 2012. godinu - dalje

9. Izvještaj o radu JU „Sportska dvorana“ Tivat, za 2012. godinu - dalje

10. Izvještaj o radu „Vodacom“ doo Tivat, za 2012. godinu - dalje

11. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2012. godinu Turističke organizacije Tivat - izvještaj       odluka

12. Godišnji izvještaj o otpadu i sprovođenju lokalnog plana upravljanja otpadom za 2012. godinu - dalje

13. Prijedlog Odluke o imenovanju sekretara Skupštine opštine Tivat - dalje

14. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike - dalje

15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izbor direktora JP „Komunalno“ Tivat - odluka      saglasnost

16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izbor direktora JU „Sportska dvorana“ Tivat - odluka     saglasnost

17. Sporazum o saradnji Skupštine Opštine Tivat i NVO - dalje

18. Informacija o radu Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat u 2012. godini - dalje

19. Informacija o raspodjeli sredstava NVO, po konkursu za raspodjelu sredstava u 2012. godini - dalje

20. Prijedlog Odluke o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele br.173 DUP Donja Lastva - dalje

21. Prijedlog Odluke o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele br. 89 DUP Donja Lastva - dalje

22. Prijedlog Odluke o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele br. D 45 DUP Radovići - dalje

23. Prijedlog Odluke o prodaji urbanističke parcele br. 2 DUP L - S - T - G - dalje

24. Prijedlog Odluke o prodaji poslovnog prostora PD 13, objekat 1, na kat.par.199/2 KO Tivat - dalje

25. Prijedlog Odluke o traženju strateškog partnera za izgradnju autobuske stanice - dalje    odluka

26. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka traženja strateškog partnera za izgradnju autobuske stanice - odluka      odluka o imenovanju komisije

27. Prijedlog Odluke o ustupanju prava gradnje na lokaciji „Švedske barake“ - dalje

28. Prijedlog Odluke o pristupanju kupovini zemljišta kat.par. 8 KO Krašići - dalje

29. Prijedlog Odluke o zaključenju poravnanja u predmetu Posl.br.P.1185/10/10 - dalje