RADNA VERZIJA NACRTA AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

01 okt 2013

Poštovani građani, predstavnici NVO, predstavnici privatnog sektora. 
Radna grupa koju je formirao Predsjednik opštine Miodrag Kankaraš u čijem sastavu su Jovanka Laličić kordinator, Tatjana Jelić, Goran Božović, Kristina Petrović ,Vladimr Arsić, Marijana Mišić Škanata, Đorđe Trajčevski, sačinila je Radnu verziju Akcionog plana za borbu protiv korupcije u opštini Tivat za period 2013-2014 godina. Inače Akcioni plan je rađen na osnovu Modela Akcionog plana za borbu protiv korupcije koji je rađen od strane Zajednice opština Crne Gore, Ministarstva unutrašnjih poslova i Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju Misije u Crnoj Gori i prilagođen konkretnim prilikama i potrebama naše opštine. Njime se razrađuju strateški ciljevi, utvrđuju mjere i aktivnosti koje su uskladu sa strateškim ciljevima, mjerama i aktivnostima koji su utvrđeni Strategijom borbe protiv korupcije i organizovanim krimininalom i Akcionim planom za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala koji je usvojila Vlada u julu 2013. godine.

Cilj nam je da postupak na izradi ovog vrlo važnog dokumenta bude participativan pa pozivamo širu javnost da uzme učešća u donošenju Akcionog plana i da svojim primjedbama, predlozima i sugestijama doprinese koncipiranju konačnog teksta ovog dokumenta. Svoje primjedbe prijedloge i sugestije možete dostavljati putem e-maila
glavniadministrator@opstinativat.com ili putem pošte a uvid u dokumenat možete izvršiti elektoronskim putem na web stranici opštine preko posebnog banera. Svaka vaša primjedba, koristan predlog ili sugestija biće ozbiljno razmotrena od strane radne grupe.Za radnu grupu kordinator Jovanka Laličić.

AKCIONI PLAN ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U OPŠTINI TIVAT (2013-2014) - dalje