Tivat se pridružio globalnoj inicijativi za unapređenje energetske efikasnosti

02 feb 2022

Opština Tivat je tokom 2021. godine izvršila nabavku ukupno 121 energetski efikasne LED svjetiljke, radi zamjene tradicionalnih svjetiljki u administrativnoj zgradi Opštine. Kroz navedenu aktivnost cjelokupna rasvjeta u administrativnoj zgradi Opštine Tivat je ostvarena primjenom efikasnih LED svjetiljki, koje imaju veoma značajan pozitivan efekat na uštedu energije i zaštitu životne sredine u odnosu na tradicionalne svjetiljke koje su ranije služile za osvjetljavanje.

Pored navedenog, Opština Tivat je sprovela kompletno servisiranje i mijenjanje filtera na uređanjima i individualnim grejnim tijelima, za šta je planirano da u budućnosti bude sastavni dio redovnog održavanja.

U cilju kontinuiranog rada na uvećavanju stepena energetske efikasnosti, Sekretarijat za uređenje prostora, kao obrađivač, izradio je Predlog Programa poboljšanja energetske efikasnosti Opštine Tivat za period od 2021. do 2023. godine, kojim se planiraju brojne mjere, među kojima je kao prioritetna aktivnost izdvojena priprema tehničke dokumentacije za sprovođenje projekata energetske efikasnosti i realizacija mjera poboljšanja energetske efikasnosti utvrđenih detaljnim energetskim pregledima objekata u vlasništvu Opštine Tivat.

Osim navedenog, a cilju stvaranja preduslova za sprovođenje člana 96 Zakona o energetici, izrađen je Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izgradnji pomoćnih objekata na teritoriji opštine Tivat. Članom 119 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, kao pomoćni objekti utvrđeni su foto-naponski paneli za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, snage do 10kW, na krovu osnovnog odnosnog drugog pomoćnog objekta. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o energetici („Službeni list CG“, broj 82/20) kroz izmjenu člana 96 omogućeno je da krajnji kupac proizvodi energiju za sopstvene potrebe, između ostalog, iz obnovljivih izvora energije.

Kao lokalna samouprava koja je trasirala svoj put u oblasti energetske efikasnosti, Opština Tivat je izabrana da bude podržana prilikom izrade Akcionog plana za održivu energiju i klimu (engl. Sustainable Energy and Climate Action Plan - SECAP) u okviru aktivnosti projekta „EU za energetsku tranziciju – Sporazum gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i u Turskoj“. Glavni rezultat ovog procesa je priprema jednog sveobuhvatnog, ambicioznog i primjenljivog Akcionog plana za održivu energiju i klimu (SECAP) koji će služiti kao glavni strateški dokument i smjernica za održivi razvoj lokalne zajednice. Cilj SECAP-a je da uvede dugoročni održivi razvoj lokalnih zajednica u glavne tokove i da pruži podršku nacionalnim naporima za ublažavanje (mitigaciju) i prilagođavanje (adaptaciju) klimatskim promjenama na jedan konkretan i efikasan način na nivou zajednice.

Foto: Ilustracija preuzeta sa interneta

post slika