USVOJENE ODLUKE SA XXVIII SJEDNICE

26 apr 2019

1. Odluka o donošenju projekta tehničke regulacije saobraćaja na putevima i ulicama na teritoriji opštine Tivat - dalje
2. Odluka o kriterijumima načinu i postupku raspodjele sredstava za izdavačku djelatnost - dalje
3. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o stipendiranju studenata - dalje
4. Odluka o izmjeni odluke o boravišnoj taksi - dalje
5. Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada PPOV - dalje
6. Odluka o usvajanju Izvještaja o realizaciji Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom - dalje
7. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju odbornika koji prisustvuju zaključenju braka - dalje
8. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednice Odbora za društvene djelatnosti - dalje
9. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju - dalje
10. Odluka o razrješenju člana Skupštine Vodacom DOO - dalje
11. Odluka o razrješenju člana Savjeta Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat - dalje
12. Odluka o pokretanju postupka traženja strateškog partnera za gradnju stambeno poslovnog objekta na UP 134b u zahvatu DUP Tivat-Centar - dalje
13. Odluka o ustanovljavanju službenosti prolaza preko kat.parcele 1216-1 k.o. Đuraševići u korist kat.parcele 1241-2 k.o. Đuraševići - dalje

Tonski zapis 25.04.2019. godine - dalje