Nabavljene sadnice za sadnju na javnim zelenim površinama

18 okt 2021

Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat je tokom mjeseca oktobra izvršio nabavku 56 sadnica ukrasnog drveća i 40 sadnica ukrasnih žbunova, koje će u predstojećem periodu biti zasađene na javnim površinama u gradu sa fokusom na Veliki gradski park, park na Trgu Dara Petkovića i park na Trgu kulture. Nabavka je realizovana u skladu sa mjerama predviđenim u okviru lokalnih planova iz oblasti zaštite životne sredine, a sadnju i dalje održavanje sadnica vršiće „Komunalno“ d.o.o. Tivat.

Sadnice drvenastih vrsta su visoke od oko 2 do oko 4,5 metara, dok su sadnice žbunastih vrsta visine oko 60 cm. Odabir vrsta je bio usmjeren na one koje su već zastupljene u dendroflori gradskih zelenih površina, zatim na unošenju nekih novih vrsta koje po svojim biološkim karakteristikama odgovaraju sadnji na javnim površinama, a sve u skladu sa mikroklimatskim uslovima područja na kojima će biti zasađene. Tako su nabavljene vrste četinara i lišćara koje su u određenom broju već zastupljene u dendroflori gradskih zelenih površina - obični čempres, atlaski i himalajski kedar, tulipanovac, likvudambar, albicija, platan, košćela, lipa, itd., ali i sadnice dvije vrste četinara koje se na ovom području vrlo rijetko sreću – kalifornijski čempres i močvarni čempres, i čijim se unošenjem nastoji uvećati biološka raznolikost u urbanim predjelima.

post slika

Galerija