Program javne rasprave o Nacrtu Programskog zadatka sa elementima UTU i Odluci o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa saobraćajnice na Luštici, od kompleksa Orascom – MR 2 saobraćajnice do granice sa opštinom Herceg Novi, čija trasa ide preko kat.parc.br.1045/1,1045/4 sve KO Radovići u zahvatu „Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore“ (»Sl.list CG« broj 56/18)

09 sep 2021
Javna rasprava o  Nacrtu  Programskog  zadatka  sa  elementima  UTU   i Odluci o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa saobraćajnice na Luštici, od kompleksa Orascom – MR 2 saobraćajnice do granice sa opštinom Herceg Novi, a čija trasa ide preko kat.parc.br.1045/1,1045/4 sve KO Radovići u zahvatu „Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore“,  će trajati 15 dana.

Javna rasprave će se održati od  10.09.2021. godine do 25.09.2021. godine.

Nacrt Programskog zadatka i Odluka će se:

  • - objaviti na internet sajtu Opštine Tivat – www.opstinativat.me
  • - u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, kancelarija broj 5.

Program javne rasprave objaviće se na internet stranici Opštine Tivat i putem  Radio Tivta.

Pozivaju se građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi do 25.09. 2021. godine:

- putem pošte na adresu Opština Tivat, Trg Magnolija 1

- neposredno na pisarnici Opštine Tivat,

- na e-mail urbanizam@opstinativat.me

O realizaciji ovog Programa staraće se Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat.

Program javne rasprave - detaljnije

Odluka -  PDF

Program Ritz Karlton - PDF

Programski nacrt - PDF