SKUPŠTINSKI SAZIV OD 28.09.2020. GODINE

1. Odluka o završnom računu budžeta Opštine Tivat za 2020.godinu word

2. Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u Opštini Tivat word

3. Odluka o izmjeni Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Opštine Tivat word

4. Odluka o donošenju Elaborata o načinu korišćenja javnih parkirališta u zahvatu ulica Beogradska, Podgorička i Zagrebačka – DUP Seljanovo Faza I word

5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke određivanju naziva ulica,šetališta i trgova u Opštini Tivat word

6. Odluka o davanju na korišćenje poslovnog prostora JP za upravljanje morskim dobrom word

7. Odluka o davanju na korišćenje poslovne prostorije Brand New Tivat d.o.o. word

8. Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Gradska bibilioteka Tivat word

9. Zaključak o neusvajanju Izvještaja o realizaciji lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za teritoriju opštine Tivat za 2020.g word

10. Zaključak o neusvajanju Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti DOO Komunalno Tivat za 2020.godinu word

11. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu DOO Vodovod i kanalizacija Tivat sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora za 2020.godinu word

12. Zaključak o neusvajanju Godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti DOO za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat word

13. Zaključak o neusvajanju Godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti DOO Parking servis Tivat word

14. Zaključak o neusvajanju Izvještaja o radu JU Centar za kulturu Tivat  word

15. Zaključak o neusvajanju Izvještaja o radu JU Muzej i galerija Tivat word

16. Zaključak o neusvajanju Izvještaja o radu JU Sportska dvorana Tivat word

17. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Turističke organizacije Tivat word

18. Zaključak o prihvatanju informacije o realizaciji sredstava opredijeljenih za projekte nevladinih organizacija za 2020.g word

19. Odluka o prestanku mandata izvršnom direktoru DOO Parking servis Tivat word

20. Odluka o prestanku mandata izvršnom direktoru DOO Vodovod i kanalizacija Tivat word

21. Odluka o prestanku mandata članici Savjeta DOO Lokalni javni emiter Radio Tivat word

22. Odluka o prestanku mandata članu Odbora direktora DOO Brand New Tivat word

23. Odluka o imenovanju jednog člana Odbora direktora DOO Brand New Tivat word

24. Odluka o prestanku funkcije predsjedniku i članovima Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave word

25. Odluka o razrješenju članice Savjeta za predstavke i pritužbe građana word

26. Odluka o razrješenju predsjednice Savjeta za zaštitu životne sredine word

Tonski zapis dalje

1. Odluka o imenovanju sekretarke Skupštine opštine Tivat WORD

2. Zaključak o prihvatanju informacije o ostvarenim prihodima i rashodima Opštine Tivat za period od 01.01 do 32.03.2021.godine WORD

3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Glavnog projekta vođenja i regulisanja saobraćajnih tokova u Tivtu WORD

4. Odluka o ustupanju na upravljanje i korišćenje objekta autobuske stanice Društvu sa ograničenom odgovornošću Parking servis Tivat WORD

5. Zaključak o neusvajanju Izvještaja o radu JU Dnevni centar WORD

6. Odluka o izmjeni Odluke o pravima i uslugama iz socijalne i dječije zaštite WORD

7. Odluka o osnivanju Savjeta za mlade WORD

8. Odluka o ustanovljavanju službenosti na kp 1054,1062,1093,1096 KO Krašići radi polaganja kabla WORD

9. Odluka o davanju na korišćenje Doma kulture u Gornjoj Lastvi KZU Napredak Gornja Lastva WORD

10. Odluka o davanju na korišćenje Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Boka -Tivat dijela objekta na kat.par. 892-1 KO Mrčevac WORD

11. Odluka o imenovanju Savjeta JU Gradska biblioteka Tivat WORD

12. Odluka o obrazovanju Komisije za izradu nacrta Odluke o izmjeama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine opštine Tivat WORD

13. Odluka o prestanku mandata članova Skupštine Fudbalskog kluba Arsenal WORD

14. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za međunarodnu i međuopštinsku saradnju WORD

15. Odluka o prestanku mandata Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Autobuska stanica Tivat WORD

16. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Autobuska stanica Tivat WORD

17. Odluka o prestanku mandata članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Parking servis Tivat WORD

18. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Parking servis Tivat WORD

19. Odluka o razrješenju predstavnika Opštine Tivat u Skupštini Turističke organizacije Tivat WORD

20. Odluka o imenovanju predstavnika Opštine Tivat u Skupštini Turističke organizacije Tivat WORD

Tonski zapis dalje

1. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu predsjednika Opštine i radu organa uprave i službi za 2020. godinu word

2. Odluka o donosenju mjera za podrsku privredi u opštini Tivat word

3. Odluka o usvajanju Elaborata  racionalizacije Parking servis doo Tivat i Autobuska stanica doo Tivat sa prijedlozima za spajanje dva preduzeća word

4. Odluka o  dopunama Statuta Parking servis  doo Tivat word

5. Odluka o osnivanju Javne ustanove Gradska biblioteka Tivat word

6. Odluka o usvajanju Plana i programa rada JU Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju-Tivat sa finansijskim planom za 2021.godinu word

7. Odluka o davanju na korišćenje poslovnih prostorija odborničkim klubovima word

8. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu Tivat word

Tonski zapis detaljnije

1. Odluka o izmjeni i dopunama Poslovnika o radu Skupštine WORD

2. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za finansije WORD

3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa WORD

4. Odluka o stavljanju van snage Odluke o sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou WORD

5. Odluka o osnivanju Savjeta za sport WORD

6. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JPU Bambi Tivat za 2020.g WORD

7. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JU OŠ Drago Milović WORD

8. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JU OŠ Branko Brinić WORD

9. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JU SMŠ Mladost WORD

10. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JU Muzička škola Tivat za 2020.g WORD

11. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju u oblasti zdravstva za 2020.g WORD

12. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju u oblasti socijalne i dječije zaštite za 2020.g WORD

13. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju u oblasti zapošljavanja za 2020.g WORD

14. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu OO Crveni krst za 2020.g WORD

15. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju bezbijednosti u opštini Tivat za 2020.g WORD

16. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju uređenja obele na teritoriji opštine Tivat za 2020.g WORD

17. Odluka o davanju saglasnosti na razrješenje direktorice JU Dnevni centar Tivat WORD

18. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje v.d. direktora JU Dnevni centar Tivat WORD

19. Odluka o imenovanju Skupštine Fudbalskog kluba Arsenal WORD

20. Odluka o razrješenju člana Skupštine Vodacom DOO WORD

Tonski zapis detaljnije

1. Odluka o komunalnom redu WORD

2. Odluka o dopuni Odluke o podsticajima u razvoj poljoprivrede WORD

3. Odluka o usvajanju Izvještaja o stanju uređenja prostora za 2020.g WORD

4. Odluka o usvajanju Programa uređenja prostora za 2021.g WORD

5. Odluka o neusvajanju Izvještaja o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave za 2020.g WORD

6. Odluka o izboru potpredsjednika Skupštine WORD

7. Odluka o imenovanju clanova Odbora direktora DOO KOMUNALNO WORD

8. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora DOO Vodovod i kanalizacija WORD

9. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora direktora Postrojenja WORD

10. Odluka o razrješenju člana Skupštine Vodacoma WORD

11. Odluka o imenovanju člana Skupštine Vodacoma WORD

12. Odluka o imenovanju Savjeta JU Centar za kulturu Tivat WORD

13. Odluka o imenovanju Savjeta JU Sportska dvorana Tivat WORD

14. Odluka o razrješenju Privremenog Upravnog odbora JU Dnevni centar WORD

15. Odluka o imenovanju Upravnog odbora JU Dnevni centar WORD

16. Odluka o razrješenju člana Skupštine Vodacoma- Dragiša Ćosović WORD

17. Odluka o imenovanju člana Skupštine Vodacoma WORD

18. Odluka o razrješenju jednog člana Odbora direktora Vodacom DOO WORD

19. Odluka o imenovanju jednog člana Odbora direktora Vodacom DOO WORD

20. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju WORD

21. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora planiranje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno-stambenu djelatnost WORD

Tonski zapis – MP3

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budzetu Opštine Tivat za 2020.g WORD

2. Odluka o budžetu opštine Tivat za 2021.godinu WORD

3. Odluka o dugoročnom zaduživanju opštine Tivat WORD

4. Odluka o davanju saglasnosti na visinu cijene komunalnih usluga VIK WORD

5. Odluka o davanju saglasnosti na visinu cijene za upravljanje komunalnim otpadnim vodama-prečišćavanje komunalnih otpadnih voda za 2021.godinu WORD

6. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada DOO Autobuska stanica Tivat WORD

7. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada PPOV KOTOR TIVAT WORD

8. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada DOO Brand New Tivat WORD

9. Odluka o usvajanju Plana i program rada JU Sportska dvorana Tivat WORD

10. Odluka o finansiranju usluge pomoć i njega u kući za 2021.godinu WORD

11. Program rada Skupštine opštine Tivat za 2021 godinu WORD

12. Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe izjavljene na presudu Osnovnog suda u Kotoru P.681-15 WORD

13. Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe izjavljene na presudu Osnovnog suda u Kotoru P 264-15-15 WORD

14. Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe izjavljene na presudu Osnovnog suda u Cetinju P.180-19 WORD

15. Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od prava na izjavljivanje revizije na presudu Višeg suda u Bijelom Polju Gž.1374-20 WORD

16. Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od prava na izjavljivanje žalbe na presudu P.1259-20-16 WORD

odgovor na odborničko pitanje Jovanka Laličić PDF

odgovor na odborničko pitanje Julija Samardžić PDF

odgovor na odborničko pitanje Marko Ćeranić PDF

odgovor na odborničko pitanje Mile Ćosović PDF

Tonski zapis detaljnije

1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti u opštini Tivat WORD

2. Odluka o učešću opštine Tivat u izgradnji objekata kolektivnog stanovanja WORD

3.Odluka o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa između opštine Tivat i Pravoslavne Mitropolije WORD

4. Odluka o stavljanju van snage Odluke br.03-04020-159 WORD

5.Odluka o stavljanju van snage Odluke broj 03-040-20-133 od 30 06 2020 Kompleks Arsenal WORD

6.Odluka o stavljanju van snage Odluke broj 03-040-20-40 od 20 02 2020 Kancelarija za integraciju RE populacije WORD

7.Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od izjavljivanja revizije P.1545-19-16 WORD

8. Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od revizije Gž.br 3494-19 WORD

9. Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od revizije Gž 862-20-15 WORD

10. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada DOO Vodovod i kanalizacija za 2021.g WORD

11. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada DOO Komunalno Tivat za 2021.godinu WORD

12. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada DOO Parking servis Tivat za 2021.godinu WORD

13. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Vodacom Tivat za 2021.g WORD

14. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada JU Muzej i galerija Tivat za 2021.godinu WORD

15. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada JU Centar za kulturu Tivat za 2021.godinu WORD

16. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada TOT-a sa finsijskim planom za 2021.g WORD

17. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja WORD

18. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti WORD

19. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut i propise WORD

20. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za izbor i imenovanja WORD

21. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za predstavke i pritužbe građana WORD

22. Odluka o dopuni Odluke o određivanju odbornika koji prisustvuju zaključenju braka WORD

Tonski zapis detaljnije

1. Odluka o imenovanju Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova – WORD

2. Odluka o imenovanju Savjet za zaštitu životne sredine – WORD

3. Odluka o imenovanju Savjeta za predstavke i pritužbe građana – WORD

4. Odluka o imenovanju Savjeta za rodnu ravnopravnost – WORD

5. Odluka o određivanju odbornika koji prisustvuju zaključenju braka – WORD

6. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika Vladimir Arsic – WORD

7. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika Goran Bozovic – WORD

Tonski Zapis – detaljnije

1. Odluka o imenovanju Odbora za Statut i propise – WORD

2. Odluka o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja – WORD

3. Odluka o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti – WORD

4. Odluka o imenovanju Odbora za finansije,privredu i razvoj – WORD

5. Odluka o imenovanju Odbora za planiranje – WORD

6. Odluka o imenovanju Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju – WORD

7. Odluka  o imenovanju vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine Tivat – WORD

8. Odluka o imenovanju opštinske izborne komisije – WORD

9. Odluka o razrješenju predsjednika Opštine – WORD

10. Odluka o izboru predsjednika opštine Tivat – WORD

11. Odluka o prestanku mandata potpredsjedniku Opštine – WORD

12. Odluka o prestanku mandata potpredsjedniku Opštine – WORD

Tonski zapis – detaljnije

Odluka o izboru predsjednika Skupštine – WORD

Tonski zapis – detaljnije

Ustanove Grada