SKUPŠTINSKI SAZIV OD 11.05.2016. GODINE

1. Odluka o donošenju drugog seta mjera za podršku privredi i građanima u opštini-Tivat – WORD

2. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o ukupno ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdacima za 2020.godinu – WORD

3. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Vodacom DOO Tivat za 2019.godinu – WORD

4. Odluka o davanju saglasnosti na ugovor o snabdijevanju prerađenim otpadnim vodama – WORD

5. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za razvoj sistema socijalne i dječje zaštite za period 2019-2022 – WORD

6. Odluka o regulisanju međusobnih odnosa između Opštine Tivat i KK Teodo i davanju saglasnosti na zaključivanje Ugovora – WORD

7. Odluka o postupku i načinu davanja na kroišćenje prostora sportskim subjektima opštine Tivat – WORD

8. Odluka o davanju na korišćenje spotskoj organizaciji Šah klub Mimoza i NVO Kolo srpskih sestara dijela objekta na kat.par.533 KO Tivat – WORD

Tonski zapis – dalje

1. Odluka o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2019.godinu – WORD

2. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem revizora DOO Komunalno Tivat za 2019 – WORD

3. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Komunalno – WORD

4. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora DOO Vodovod i kanalizacija Tivat  za 2019.godine – WORD

5. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Vodovod i kanalizacija – WORD

6. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora DOO Parking servis Tivat za 2019 – WORD

7. Odluka o raspodjeli dobiti DOO Parking servis Tivat – WORD

8. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora DOO Autobuska stanica Tivat za 2019 – WORD

9. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti Autobuska stanica Tivat – WORD

10. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora PPOV-a za 2019 – WORD

11. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti PPOV za 2019 – WORD

12. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Bredn New Tivat za 2019.godinu – WORD

13. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu RJ Azil DOO Komunalno Kotor za 2019.godinu – WORD

14. Odluka o davanju na Plan i program rada TOT-a za 2020 – WORD

15. Odluka o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije Tivat za 2019.godinu – WORD

16. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Centar za kulturu Tivat za 2019.godinu – WORD

17. Odluka o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem JU Muzej i galerija Tivat za 2019.godinu – WORD

18. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Sportska dvorana Tivat za 2019.godinu – WORD

19. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na području opštine Tivat – WORD

20. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Cjenovnika usluga DOO Parking servis – WORD

21. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti doo-u Komunalno Tivat – WORD

22. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti doo VIK Tivat – WORD

23. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti Parking servis – WORD

24. Odluka o osnivanju AD Sportski kompleks Arsenal Tivat – WORD

25. Odluka o usvajanju Izvještaja o realizaciji lokalnog plana upravljanja komunalnim neopasnim građevinskim otpadom za 2019 – WORD

26. Zaključak o prihvatanju Informacije o realizaciji sredstava opredijeljenih za projekte nevladinih organizacija za 2019.godinu – WORD

27. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju  direktorice JU Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Tivat – WORD

28. Odluka o prenosu prava korišćenja Dnevnom centru – WORD

29. Odluka o prenosu prava korišćenja MZ Lastva-Seljanovo – WORD

30. Odluka o davanju na krišćenju BK Budućnost i BK Vrmac – WORD

31. Odluka o davanju na korišćenje NVO Organizacija žena Tivat – WORD

32. Odluka o stavljanju van snage Odluke broj 0304-463-101 od 28.02.2019 – WORD

33. Odluka o stavljanju van snage Odluke broj 0304-463-30 od 12.01.2017.godine – WORD

Tonski zapis – Link

1. Zakljucak o informaciji o radu Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje – WORD

2. Odluka o donošenju mjera za podršku privredi i građanima u opštini Tivat – WORD

3. Odluka o lokalnim komunalnim taksama opstine Tivat – WORD

4. Odluka o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji opštine Tivat – WORD

5. Odluka o dopuni Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova tokom ljetnje turističke sezone – WORD

6. Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti reorganizacije Javne ustanove Centar za kulturu Tivat i osnivanju Javne ustanove Gradska biblioteka i Javne ustanove Tivatsko pozorište – WORD

7. Odbornička pitanja XXXIV SO – PDF

8. Odgovori na odbornička pitanja XXXIV SO – PDF

Tonski zapis mp3

1. Odluka o utvrđivanju broja odbornika u Skupštini opštine Tivat –  WORD

2.Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Predsjednika opštine i radu organa uprave i službi za 2018. godinu – WORD

3. Odluka o finansiranju usluge pomoći njega u kući za 2020 – WORD

4.Odluka o osnivanju kacelarije RE populacije sa teritorije opštine Tivat i sufinansiranju plana i programa rada – WORD

5.Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Opstine Tivat – WORD

6.Odluka o izmjeni Odluke o odredjivanju naknada za rad odbornika i drugih lica koje bira i imenuje Skupstina opstine Tivat – WORD

7.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijumima načinu i postupku raspodjele sredstava za izdavačku djelatnost – WORD

8.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o podsticajima u razvoj poljoprivrede – WORD

9. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana 2020-2021 godina – WORD

10. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Brand New Tivat – WORD

11. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Službe zaštite i spašavanja za 2019 godinu – WORD

12.Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave za 2019.godine – WORD

13.Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JPU Bambi Tivat za 2019. godinu – WORD

14.Zaključak o prihvatanju Informacije o radu OŠ Drago Milović za 2019. godinu – WORD

15.Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JU OŠ Branko Brinić za 2019. godinu – WORD

16.Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JU Mužičke škole za 2019.godinu – WORD

17.Zaključak o prihvatanju Informacije o radu SMŠ Mladost za 2019. godinu – WORD

18.Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju u oblasti zdravstva za 2019. godinu – WORD

19.Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju u oblasti zapošljavanja u 2019. godini – WORD 

20.Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju bezbjednosti u opštini Tivat u 2019.godini – WORD

21.Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju uređenja obale na teritoriji opštine Tivat za 2019 – WORD

22.Zaključak o prihvatanju Informacije o radu Crvenog Krsta za 2019 – WORD

23.Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti – WORD

24. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Odbora finansije, privredu i razvoj – WORD

25.Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe u predmetu Posl.br.Rs40-18 – WORD

26..Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe u predmetu Posl.br.Rs 68-19 – WORD

27.Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe u predmetu Posl.br.Rs 122-18 –WORD

28.Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe u predmetu Posl.br.Rs 71-19 – WORD

Tonski zapis 20.02.2020. godine – MP3

 

1. Odluka o budžetu opštine Tivat za 2020 – WORD

2. Odluka o porezu na nepokretnost – WORD

3. Odluka o usvajanju Izvještaja o stanju uređenja prostora za 2019.godinu – WORD

4. Odluka o usvajanju Programa uređenja prostora opštine Tivat za 2020. godinu – WORD

5. Odluka o usvajanju Strategije razvoja turizma opštine Tivat za period 2020-2024. godine sa akcionim planom za 2020-2024. godine – WORD

6. Odluka o obezbjeđivanju alternativnog smještaja za lica u stanju socijalne potrebe kroz subvencije za socijalno stanovanje – WORD

7. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Vodovod i kanalizacija Tivat za 2020. godinu – WORD

8. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Komunalno Tivat za 2020. godinu – WORD

9. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Autobuska stanica Tivat za 2020. godinu – WORD

10. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Parking servis Tivat za 2020. godinu – WORD

13. Odluka o usvajanju Plan i program rada DOO Vodacom Tivat za 2020.godinu – WORD

14. Odluka o usvajanju Plan i program rada RJ Azil za 2020.godinu – WORD

15. Odluka o usvajanju Plan i program rada JU Centar za kulturu Tivat za 2020.godinu – WORD

16. Odluka o usvajanju Plan i program rada JU Muzej i galerija Tivat za 2020.godinu – WORD

17. Odluka o usvajanju Plan i program rada JU Sportska dvorana Tivat za 2020.godinu – WORD

18. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju životne sredine za teritoriju opštine Tivat za 2018.godinu – WORD

19. Program rada Skupštine opštine Tivat za 2020 godinu – WORD

20. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou – WORD

21. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravima i uslugama iz socijalne i dječije zaštite – WORD

22. Odluka o kupovine kat.parc. 830 ko Donja Lastva – WORD

23. Odluka o davanju sagalasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br.P.258-18-18 – WORD

24. Odluka o prodaji kat.parcele 1503-1 ko Tivat – WORD

25. Odluka o imenovanju Komisije za izradu Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Tivat – WORD

26. Odluka o razrješenju izvršnog direktora DOO Autobuska stanica Tivat – WORD

27. Odluka o imenovanju vršioca dužnosti Izvršnog direktora DOO Autobuska – WORD

28. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta JU Muzej i galerija – WORD

29. Odluka o imenovanju člana Skupštine Vodacom DOO – WORD

tonski zapis 20.12.2019. prvi dio – mp3

tonski zapis 20.12.2019. drugi dio – mp3

1. Zaključak o prihvatanju Informacije o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01-30.09.2019.godine – dalje

2. Odluka o donošenju programa privremenih objekata – dalje

3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju doo Vodovod i kanalizacija Tivat – dalje

4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju doo Komunalno Tivat – dalje

5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju doo Autobuska stanica Tivat – dalje

6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju doo Parking servis Tivat – dalje

7. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta doo Vodovod i kanalizacija Tivat – dalje

8. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta doo Komunalno Tivat – dalje

9. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta doo Autobuska stanica Tivat – dalje

10. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta doo Parking servis Tivat – dalje

11. Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Centar za kulturu Tivat – dalje

12. Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Dnevni centar za djecu i mlade sa smetanjama i teškoćama u razvoju-Tivat – dalje

13. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za razvoj sistema socijalne zaštite starijih za period od 2019-2022.godine u opštini Tivat – dalje

14. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Bredn New Tivat za 2018.godinu – dalje

15. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije Tivat za 2018.godinu – dalje

16. Odluka o usvajanju izvještaja o radu i finansijskom poslovanju RJ Azil, doo Komunalno Kotor za 2018.godinu – dalje

17. Odluka o regulisanju odnosa Opštine Tivat i Luštica development ad Tivat u pogledu izgradnje saobraćajnice R6 DUP Radovići – dalje

18. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rješavanju stambenih potreba lica koje bira ili imenuje Skupština opštine i Predsjednik opštine i drugih lica čiji je rad – dalje

19. Odluka o dopuni Odluke o rješavanju stambenih potreba službenika i namještenika organa lokalne uprave Opštine Tivat – dalje

20. Odluka o davanju saglasnosti za proguženje ugovora o zakupa poslovnih prostora – dalje

21. Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe u predmetu Posl.br.Rs. 191-17 – dalje
– XXXI.sjednica skupstine 29 okt 2019 – dalje

1. Zaključak o prihvatanju Informacije o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01-30.06.2019.godine – dalje

2. Odluka o podizanju spomen-obilježja postavljanjem spomen – ploče Branku Briniću – dalje

3. Odluka o podizanju spomen-obilježja postavljanjem spomen – ploče Dragu Miloviću – dalje

4. Odluka o podizanju spomen-obilježja postavljanjem spomen – ploče Antu Staničiću – dalje

5. Odluka o izmiještanju spomen-ploče poginulim radnicima “Arsenala” Tivat – dalje

6. Odluka o izmještanju spomen – ploče sa tekstom o podršci radnika Arsenala pobuni mornara u Boki 1918. godine Tivat – dalje

7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju upravljanju javnim prostorom za parkiranje vozila DOO Parking servis Tivat – dalje

8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli dobiti DOO Parking servis Tivat – dalje

9. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu DOO Autobuska stanica Tivat sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora – dalje

10. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Autobuska stanica Tivat za 2018.godinu – dalje

12. Odluka o usvajanju Plana zaštite od zemljotresa – dalje

13. Zaključak o prihvatanju Informacije u vezi kratkoročnog zaduživanja Opštine Tivat – dalje

14. Odluka o pokretanju postupka izgradnje stambenih objekata – dalje

15. Odluka o ustanovljavanju službenosti na kat.parcelama 163 i 164 KO Donja Lastva radi polaganja elektro kabla – dalje

16. Odluka o pristupanju kupovine zemljišta – dalje

17. Odluka o imenovanju privremenog Upravnog odbora JU Dnevni Centar – dalje

18. Odluka o imenovanju Žirija za dodjelu Novembarske nagrade, Nagrada i Javnih priznanja – dalje

20. Tonski zapis_08.2019.Sjednica Skupstine – dalje

00. Zapisnik o radu XXVIII sjednice – dalje
01. Odluka o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2018. godinu sa izvještajem nezavisnog revizora – dalje
02. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budzetu Opstine Tivat za 2019 – dalje
03. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prirezu porezu na dohodak fizickih lica – dalje
04. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini, nacinu obracunavanja i placanja clanskog doprinosa Turistickoj organizaciji – dalje
05. Odluka o primjeni Plana privremenih objekata – dalje
06. Odluka o dopuni Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama – dalje
07. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na području opštine Tivat – dalje
08. Odluka o osnivanju JU Dnevni Centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Tivat – dalje
09. Odluka o usvajanju Strategije razvoja sporta opštine Tivat do 2021.godine – dalje
10. Program podizanja spomen obilježja u opštini Tivat za 2019. godinu – dalje
11. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije opštine Tivat – dalje
12. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Vodovod i kanalizacija Tivat i izvještajem revizora za 2018.godine – dalje
13. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Vodovod i kanalizacija – dalje
14. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Komunalno Tivat i izvještajem revizora za 2018.godine – dalje
15. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Komunalno Tivat – dalje
16. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Centar za kulturu Tivat za 2018.godinu – dalje
17. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Muzej i galerija Tivat za 2018.godinu – dalje
18. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Sportska dvorana Tivat za 2018.godinu – dalje
19. Odluka o neusvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem Fakulteta za mediteranske poslovne studije – dalje
20. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora DOO Vodacom Tivat za 2018.godine – dalje
21. Zaključak o prihvatanju Informacije o realizaciji sredstava opredijeljenih za projekte nevladinih organizacija za 2018.godinu – dalje
22. Odluka o razrješenju izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda – dalje
23. Odluka o razrješenju jednog člana Odbora direktora Društva za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat – dalje
24. Odluka o imenovanju jednog člana Odbora direktora Društva za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat – dalje
25. Odluka o imenovanju vršioca dužnosti Izvršnog direktora Društva za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat – dalje
26. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za odabir projekata valorizacije kulturne baštine – dalje
27. Zaključak Fakultet za mediteranske studije – dalje

Tonski zapis 18.06.2019. godine – dalje

1. Odluka o donošenju projekta tehničke regulacije saobraćaja na putevima i ulicama na teritoriji opštine Tivat – dalje
2. Odluka o kriterijumima načinu i postupku raspodjele sredstava za izdavačku djelatnost – dalje
3. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o stipendiranju studenata – dalje
4. Odluka o izmjeni odluke o boravišnoj taksi – dalje
5. Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada PPOV – dalje
6. Odluka o usvajanju Izvještaja o realizaciji Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom – dalje
7. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju odbornika koji prisustvuju zaključenju braka – dalje
8. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednice Odbora za društvene djelatnosti – dalje
9. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju – dalje
10. Odluka o razrješenju člana Skupštine Vodacom DOO – dalje
11. Odluka o razrješenju člana Savjeta Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat – dalje
12. Odluka o pokretanju postupka traženja strateškog partnera za gradnju stambeno poslovnog objekta na UP 134b u zahvatu DUP Tivat-Centar – dalje
13. Odluka o ustanovljavanju službenosti prolaza preko kat.parcele 1216-1 k.o. Đuraševići u korist kat.parcele 1241-2 k.o. Đuraševići – dalje

Tonski zapis 25.04.2019. godine – dalje

 

01. Odluka o usvajanju izvještaja o radu Predsjednika opštine i radu organa uprave i službi za 2018. godinu – dalje
02. Odluka o usvajanju Izvještaja o stanju uređenja prostora za 2018.godinu – dalje
03. Odluka o usvajanju Programa uređenja prostora opštine Tivat za 2019. godinu – dalje
04. Zaključak o usvajanju Izvještaja o sprovođenju Plana poboljšanja energetske efikasnosti opštine Tivat za 2018.godinu – dalje
05. Odluka o usvajanju Plana poboljšanja energetske efikasnosti opštine Tivat za 2019. godinu – dalje
06. Odluka o linijskom,gradskom i prigradskom prevozu putnika u opštini Tivat – dalje
07. Odluka o kriterijumima,načinu i postupku rapodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu – dalje
08. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte – dalje
09. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o davanju u zakup poslovnih prostora i zemljišta u državnoj svojini – dalje
10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu – dalje
11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama – dalje
12. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za integraciju i zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom za opštinu Tivat za period 2019-2021 – dalje
13. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada TOT-a sa finasijskim planom za 2019 – dalje
14. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Brend New Tivat sa finsijskim planom za 2019 – dalje
15. Zaključak o davanju saglasnosti na Plan i program rada RJ Azil sa finsijskim planom za 2019 – dalje
16. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora DOO Parking servis Tivat – dalje
16.1. Zaključak Parking revizija – dalje
17. Odluka o raspodjeli dobiti DOO Parking servis Tivat – dalje
18. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave za 2018.godine – dalje
19. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Službe zaštite i spašavanja za 2018 – dalje
20. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu zelenog tima u 2018.godini – dalje
21. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JU SMŠ Mladost Tivat za 2018 godinu – dalje
22. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu OŠ Drago Milović za 2018. godinu – dalje
23. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JU OŠ Branko Brinić za 2018. godinu – dalje
24. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JU Mužičke škole za 2018.godinu – dalje
25. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JPU Bambi Tivat za 2018. godinu – dalje
26. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju bezbjednosti u opštini Tivat za 2018.godinu – dalje
26. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju bezbjednosti u opštini Tivat za 2018.godinu – dalje
27. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju u oblasti zdravstva za 2018. godinu – dalje
28. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju u oblasti zapošljavanja u 2018. godini – dalje
29. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu Centra za socijalni rad za 2018 – dalje
30. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu OO Crveni Krst za 2018 – dalje
31. Odluka o učešću opštine Tivat u izgradnji objekata kolektivnog stanovanja za potrebe penzionera sa teritorije opštine Tivat – dalje
32. Odluka o ustupanju nepokretnosti na korišćenje i upravljanje JU Centar za kulturu Tivat i JU Muzej i galerija Tivat – dalje
33. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednice Savjeta za rodnu ravnopravnost – dalje
34. Odluka o razrješenju tri predstavnika opštine Tivat u Skupštini Turističke Organizacije Tivat – dalje
35. Odluke o imenovanju tri predstavnika opštine Tivat u Skupštini Turističke Organizacije Tivat – dalje
36. Odluka o razrješenju predstavnika Skupstine opstine u Nadzorni odbor Turisticke organizacije – dalje
37. Odluka o imenovanju predstavnika Skupstine opstine u Nadzorni odbor Turisticke organizacije – dalje
SKUPSTINA 28.feb – dalje

 

1. Odluka o budžetu opštine Tivat za 2019.godinu – dalje
2. Odluka o finansiranju usluge pomoc i njega u kuci za 2019.godinu – dalje
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o finansiranju sporta – dalje
4. Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama – dalje
5. Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Savjeta za sport – dalje
6. Odluka o usvajanju Izvještaja o realizaciji Opštinskog razvoja kulture 2015-2020 – dalje
7. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju životne sredine za teritoriju opštine Tivat za 2017.godinu – dalje
8. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO VIK za 2019.godinu – dalje
9. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Komunalno Tivat za 2019.godinu – dalje
10. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Autobuska stanica Tivat za 2019.godinu – dalje
11. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Parking servis Tivat za 2019.godinu – dalje
12. Odluka o usvajanju Plana i programa rada JU Centar za kulturu Tivat za 2019.godinu – dalje
13. Odluka o usvajanju Plana i programa rada JU Muzej i galerija Tivat za 2019.godinu – dalje
14. Odluka o usvajanju Plana i programa rada JU Sportska dvorana Tivat za 2019.godinu – dalje
15. Program rada Skupštine opštine Tivat za 2019 godinu – dalje
16. Odluka o prenosu dijela kat.parcele 4764-1 ko Tivat doo Mesopromet Bijelo Polje – dalje
17. Odluka o davanju saglasnosti za produženje Ugovora o zakupu zemljišta – dalje
18. Odluka o imenovanju Komisije za odabir projekata valorizacije kulturne baštine koji se odnose na arheološka istraživanja – dalje
Tonski zapis – skupstina 21.12.2018 – dalje

 

01. Odluka o donošenju DUP-a Servisna zona Luštica – dalje
02. Odluka o donosenju Strateskog plana razvoja Opstine Tivat za period od 2019-2022 godine – dalje
03. Odluka o izletničkoj taksi – dalje
04. Odluka o bližim kriterijumima za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje za lica u stanju socijalne potrebe – dalje
05. Odluka o donosenju Lokalnog plana za postizanje rodne ravnopravnosti 2018-2022 u Opstini Tivat – dalje
06. Odluka o izmjeni odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje vozila privrednog društva Parking servis Tivat – dalje
07. Odluka o izmjeni odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Tivat – dalje
08. Odluka o imenovanju izvršnog direktora Društva za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat – dalje
09. Odluka o imenovanju jednog člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave – dalje
10. Odluka o davanju saglanosti za zaključenje Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza u objektu koji se gradi na urbanističkoj parceli – dalje
11. Odluka o stavljanju van snage Odluke o pokretanju postupka za izbor partnera za izgradnju stambeno poslovnog objekta 0304-463-331 od 02.10.2017 – dalje
12. Odluka o dopuni odluke o pokretanju postupka za izbor partnera za izgradnju stambenih objekata – dalje
13. Zaključak o oslobađanju plaćanja naknade za korišćenje opštinskih puteva za 2018.godinu za obveznike ove naknade na područjuz MZ Krtoli i MZ Krašići – dalje

Tonski zapis XXV Sjednica SO Tivat – dalje

1. Odluka o donošenju izmjena i dopuna DUP-a Donji Radovići centar – dalje
2. Odluka o donošenju Izmjene i dopune DUP Golf i Donji Radovići zapad – dalje
3. Zaključak o prihvatanju Informacije o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01-30.09.2018.godine – dalje
4. Poslovnik o radu Skupstine opstine Tivat – dalje
5. Odluka o donošenju projekta tehničke regulacije saobraćaja ulične mreže iznad magistrale na potezu od Lepetana do Gradiošnice – dalje
6. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o lokalnim administrativnim taksama – dalje
7. Zaključak o neprihvatanju građanske inicijative – dalje
7.1. Zaključak građanska inicijativa – dalje
8. Odluka o određivanju predstavnika opštine u Skupštini Turističke organizacije – dalje

1. Odluka o utvrđivanju broja potpredsjednika opštine Tivat – dalje
2. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika opštine Tivat -Dejan Maslovar – dalje
3. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika opštine Tivat -Ilija Janović – dalje
4. Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama – dalje
5. Opšti plan zaštite od štetnog dejstva voda za vode od lokalnog znacaja opštine Tivat za period od 2018-2023 godine – dalje
6. Odluka o izmjeni odluke o radnom vremenu – dalje
7. Odluke o izmjeni odluke o mjesnim zajednicama – dalje
8. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije Tivat za 2017.godinu – dalje
8.1. Zaključak TOT-u – dalje
9. Odluka o izmjeni odluke o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na kat.parc. 35-2, 35-3 i 37-2 KO Mrčevac – dalje

1. Odluka o izboru Predsjednika Opštine Tivat – dalje
2. Odluka o prestanku mandata potpredsjednika opštine – dalje
3. Odluka o stavljanju van snage odluke o utvrđivanju broja potpredsjendika opštine Tivat – dalje
4. Odluka o organizovanju Javne ustanove Centar za kulturu Tivat – dalje
5. Odluka o utvrđivanju uvećanje na zaradu zaposlenih u Službi zaštite i spašavanje Opštine Tivat – dalje
6. Odluka o izmjeni odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika – dalje
7. Odluka o donošenju Lokalnog programa socijalnog stanovanja opštine Tivat za period 2018-2019 godina – dalje
8. Odluka o usvajanju izvještaja o radu sa finansiskim izvještajem RJ Azil za 2017.godinu – dalje
9. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Bredn New Tivat za 2017.godinu – dalje
10. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Sportska dvorana Tivat za 2017.godinu – dalje
11. Zaključak o prihvatanju Informacije o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01-30.06.2018.godine – dalje
12. Zaključak o prihvatanju Informacije o realizaciji sredstava opredijeljenih za projekte nevladinih organizacija za 2017. godinu – dalje
13. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora JU Muzej i galerija Tivat – dalje
14. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije – dalje
15. Odluka o prestanku mandata člana Odbora direktora DOO Vodovod i kanalizacija Tivat – dalje
16. Odluka o imenovanju jednog člana Odbora direktora DOO Vodovod i kanalizacija Tivat – dalje
17. Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od prava na žalbu u predmetu Posl.br.P.1580-14-14 – dalje
18. Odluka o razmjeni kat.parc.346-1 i 533-3 ko Radovići za kat.parc. 199-1, 1199-2 i 1199-3 ko Gošići – dalje
19. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br.P.39218 – dalje
20. Odluka o ustanovljavanju službenosti radi polaganja kablovskog voda na kat.parcelama 959-1,992-1,4881 i 4893 KO Tivat – dalje

1. Odluka o prestanku mandata Predsjednici Opštine – dalje
2. Odluka o prestanku mandata potpredsjednika Opštine – Janović – dalje
3. Odluka o prestanku mandata potpredsjednika Opštine – Maslovar – dalje
4. Odluke o davanju ovlašćenja potpredsjedniku Opštine – dalje
5. Statut Opštine Tivat – dalje
6. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada JU Muzej i galerija sa finansijskim planom za 2018.godinu – dalje
7. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Centar za kulturu Tivat za 2017.godinu – dalje
8. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Komunalno Tivat za 2017.godine – dalje
8.1. Odluka o raspodjeli dobiti DOO Komunalno Tivat za 2017.godinu – dalje
9. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Vodovod i kanalizacija Tivat za 2017.godinu – dalje
9.1. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Vodovod i kanalizacija Tivat za 2017.godine – dalje
10. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Parking servis Tivat za 2017.godine – dalje
10.1. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Parking servis Tivat za 2017.godinu – dalje
11. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Autobuska stanica Tivat za 2017.godine – dalje
11.1. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Autobuska stanica Tivat za 2017.godinu – dalje
12. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Vodacom Tivat za 2017.godine – dalje

1.Odluka o donošenju DUP-a Tivat Centar – dalje
2.Odluka o donošenju DUP-a Djurasevici – dalje
3. Odluka o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2017.godinu – dalje
4.Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – dalje
5.Odluka o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Tivat – dalje
6.Odluka o auto-taksi prevozu – dalje
7. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o podsticajima u razvoj poljoprivrede – dalje
8.Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet 2018-2023 – dalje
9. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga DOO Parking servis Tivat – dalje
10. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga DOO Autobuska stanica Tivat – dalje
11. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Etičke komisije za izabrane predstavnike i fukcionere u lokalnoj samoupravi za 2017.godinu – dalje
12. Odluka o imenovanju vršioca dužnosti Izvršnog direktora Društva za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat – dalje
13. Odluka o imenovanju jednog člana Odbora direktora Društva za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat – dalje
14. Odluka o davanju na korišćenje poslovnog prostora Brend New Tivat DOO – dalje
15. Odluke o pristupanju kupovini zemljišta – dalje
16. Odluka o prodaji ka.parcela 681-2 i 669-9 – dalje
17.Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na kat.parc. 35-2, 35-3 i 37-2 KO Mrčevac – dalje
18. Odluka o ustanovljavanju službenosti na kat parcelama 687, 929-4 i 929-6 KO Tivat radi polaganja kabla – dalje
19. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br RS 148-2015 – dalje
20. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu P.br. 609-2016 – dalje

1.Odluka o usvajanju izvještaja o radu Predsjednika opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2017.godinu – dalje

2.Odluka o naknadi za komunalno opremanje  zemljišta za bespravne objekte – dalje

3. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću za prečišćavanje otpadnih voda – dalje

4. Statut Drustva sa ogranicenom odgovornoscu za odvodjenje i preciscavanje otpadnih voda za Opstine Kotor i Tivat – dalje

5.Odluka o usvajanju godišnjeg Plana razvoja sporta opštine Tivat za 2018 godinu – dalje

6.Odluka o izmjeni odluke o  imenovanju opštinske izborne komisije – dalje

7. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana Savjeta za rodnu ravnopravnost – dalje

8.Odluka o imenovanju dva člana Savjeta  DOO Radio Tivat – dalje

9.Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju tri člana Savjeta DOO Lokalni javni emiter Radio Tivat – dalje

1. Odluka o usvajanju Programa uređenja prostora opštine Tivat za 2018. godinu – detaljnije
2. Zaključak o usvajanju Izvještaja o sprovođenju plana poboljšanja energetske efikasnosti opštine Tivat za 2017.godinu – detaljnije
3. Odluka o usvajanju Plana poboljšanja energetske efikasnosti opštine Tivat za 2018. godinu – detaljnije
4. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter Radio Tivat – detaljnije
5. Zaključak o utvrđivanju Nacrta odluke o auto-taksi prevozu – detaljnije
6. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu OŠ Drago Milović za 2017. godinu – detaljnije
7. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JU OŠ Branko Brinić za 2017. godinu – detaljnije
8. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JU SMŠ Mladost Tivat za 2017 godinu – detaljnije
9. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JU Mužičke škole za 2017.godinu – detaljnije
10. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju predškolskog vaspitanja i obrazovanja na području opštine Tivat – detaljnije
11. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JZU Doma zdravlja Tivat za 2017.godinu – detaljnije
12. Zaključak o prihvatanju Informacije o ostvarivanju prava iz socijalne i dječje zaštite – detaljnije
13. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu Opštinske organizacije Crvenog krsta Tivat za 2017.godinu – detaljnije
14. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju uređenja prostoa na teritoriji opštine Tivat za 2017.godinu u zoni kojom upravlja JP Morsko Dobro – detaljnije
15.Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju javnog reda i mira na teritoriji opštine Tivat za 2017.godinu – detaljnije
16.Odluka o imenovanju Komisije za izradu Nacrta Statuta opštine Tivat – detaljnije
17.Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na kat.par. 681-3 i 669-13 k.o. Tivat – detaljnije
18. Odluka o davanju u zakup kat.parc.1146-10 k.o. Radovići – detaljnije

1.Odluka o davanju saglasnosti na Predlog Ugovora o načinu ispunjenja dijela međusobnih obaveza po osnovu naknade za komunalno opremanje – detaljnije

2.Zaključak o prihvatanju Informacije o radu zelenog tima u 2017.godini – detaljnije

3.Zaključak o usvajanju godišnjeg Izvještaja o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave za 2017.godine – detaljnije

4.Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Muzej i galerija Tivat – detaljnije

5.Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predsmetima Posl.br. 127-16,128-16 i 129-16 – detaljnije

6. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br. P 865-15 – detaljnije

1.Odluka o budžetu opštine Tivat za 2018. godinu – dalje
2.Odluka o usvajanju Izvještaja o stanju uredenja prostora opštine Tivat za 2017. godinu – dalje
3.Zakljucak o prihvatanju Informacije o stanju životne sredine za teritoriju opštine Tivat za 2016. godine – dalje
4.Odluka o usvajanju Lokalnog energetskog plana opštine Tivat 2017-2026. godine – dalje
5.Odluka o usvajanju Programa poboljšanja energetske efikasnosti opštine Tivat za period 2018-2020. godine – dalje
6.Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Vodovod i kanalizacija Tivat za 2018. godinu – dalje
7.Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Komunalno Tivat za 2018. godinu – dalje
8.Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Autobuska stanica Tivat za 2018. godinu – dalje
9.Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Parking servis Tivat za 2018. godinu – dalje
10.Odluka o usvajanju Plana i programa rada RJ Azil za 2018. godinu – dalje
11.Odluka o usvajanju Plana i programa Turisticke organizacije Tivat za 2018. godinu – dalje
12.Odluka o usvajanju Plana i programa JU Centar za kulturu Tivat za 2018. godinu – dalje
13.Odluka o usvajanju Plana i programa JU Sportska dvorana Tivat za 2018. godinu – dalje
14.Odluka o usvajanju Plana i programa DOO Brend New Tivat za 2018. godinu – dalje
15.Program rada Skupštine opštine za 2018.g – dalje
16.Odluka o finansiranju usluge pomoc i njega u kuci za 2018 godinu – dalje
17.Odluka o sprovodenju omladinske politike na lokalnom nivou – dalje
18.Odluka o odredivanju naknade za rad odbornika i drugih lica koje bira ili imenuje Skupština opštine Tivat – dalje
19.Odluka o dopuni Odluke o povjeravanju o povjeravanjuupravljanja javnim prostorom – dalje
20.Odluka o izmjeni odluke o imenovanju opštinske izborne komisije – dalje
21.Odluka o imenovanju izvršnog direktora DOO Komunalno Tivat – dalje
22.Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje izvršnog direktora JU Centar za kulturu Tivat – dalje
23.Odluka o prestanku mandata sekretara Skupštine – dalje
24.Odluka o imenovanju sekretara Skupštine opštine Tivat – dalje
25.Odluka o razrješenju jednog clana Savjeta JU Centar za kulturu – dalje
26.Odluka o imenovanju jednog clana Savjeta JU Centar za kulturu Tivat – dalje
27.Odluka o imenovanju Savjeta JU Muzej i galerija Tivat – dalje
28.Odluka o razrješenju i imenovanju jednog clana Savjeta JU Sportska dvorana – dalje
29.Odluka o razrješenju jednog clana Komisije za rješavanje stambenih pitanja lica koja bira ili imenuje Skupštine opštine – dalje
30.Odluka o imenovanju jednog clana Komisije za rješavanje stambenih pitanja lica koja bira ili imenuje Skupštine opštine – dalje
31.Odluka o davanju saglasnosti za zakljucenje poravnanja u predmetu Posl.br.P 1100-15 – dalje
32.Odluka o davanju saglasnosti za produženje ugovora o zakupu poslovnih prostora – dalje

1. Zaključak o prihvatanju Informacije o ostvarnim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01.-30.09.2017. godine – dalje
2. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o rješavanju stambenih potreba lica koje bira ili imenuje Skupština opštine i predsjednik opštine – dalje
3. Odluka o izmjeni odluke o rješavanju stambenih potreba službenika i namještenika organa lokalne uprave opštine Tivat – dalje
4. Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama – dalje
5. Odluka o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade – dalje
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravima i uslugama iz socijalne i dječje zaštite – dalje
7. Odluka o osnivanju Javne ustanove Muzej i galerija Tivat – dalje
8. Odluka o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola i studenata postdiplomiskih studija – dalje
9. Odluka o usvajanju Lokalnog plana za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana za period 2017-2021 u opštini Tivat – dalje
10. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Sportska dvorana Tivat za 2016. godinu – dalje
11. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Brend New Tivat za 2016. godinu – dalje
12. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju opštinske izborne komisije – dalje
13. Odluka o imenovanju Komisije za rješavanje stambenih potreba lica koja bira ili imenuje skupština – dalje
14. Odluka o razrješenju i imenovanju člana odbora za finansije, privredu i razvoj – dalje
15. Odluka o razrješenju i imenovanju člana odbora za planiranje – dalje
16. Odluka o prodaji kat.parcele 1047-2 k.o. Tivat radi kompletiranja UP 391 u zahvatu DUP-a Mažina – dalje
17. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br. P. 826-16 – dalje
18. Odluka o stavljanju van snage Odluke br. 0304-463-184 od 28.11.2014. godine – dalje

1. Odluka o donošenju izmjena i dopuna DUP-a Gradiošnica za lokaciju proizvodno komunalnih površina – dalje
2.Zaključak o neusvajanju Odluke o stavu SO Tivat o statusnim i drugim promjenama u Aerodromu Tivat – dalje
3.Zaključak o prihvatanju Informacije o ostvarivanju budžeta opštine Tivat za period 01.01.-30.06.2016. godine – dalje
4. Odluka o izmjeni Odluke o zaradama lokalnih funkcionera – dalje
5.Odluka o izmjeni Odluke o zaradama lokalnih sluzbenika i namjestenika – dalje
6.Odluke o uslovima i načinu ostvarivanja prava na varijabilni dio zarade – dalje
7.Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora i zemljišta u državnoj svojini na kojem Opština Tivat ima pravo raspolaganja – dalje
8. Odluka o izdvajanju sredstava iz stalne budžetske rezerve – dalje
9.Odluka o utvrđivanju akustičkih zona na teritoriji opštine Tivat – dalje
10.Odluka o mjesnim zajednicama – dalje
11.Odluka o sufinansiranju tretmana rehabilitacije korisnika-ca psihoaktivnih supstanci – dalje
12.Odluka o Izmjeni odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom – dalje
13.Odluka o Izmjeni odluke o ustupanju na upravljanje i korišćenje objekta – dalje
14.Odluka o visini naknade za rad Predsjednika i članova Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere – dalje
15.Odluka o davanju statusa spomen – obilježja spomen Bista narodnog heroja Save Kovačevića – dalje
16.Odluka o davanju statusa spomen -obilježja spomen ploči sa tekstom o podršci radnika Arsenala pobuni mornara u Boki 1918. godine Tivat – dalje
17.Odluka o davanju statusa spomen – obilježja spomen ploči posvećenoj formiranju Tivatskog partizanskog bataljona 1943. godine – dalje
18.Odluka o davanju statusa spomen-obilježja spomen ploči žrtvama fašističkog terora, Gradiošnica – dalje
19.Odluka o davanju statusa spomen-obilježja spomeniku Palim borcima, Gornja Lastva – dalje
20.Odluka o davanju statusa spomen-obilježja spomeniku žrtvama četničkog terora 1944 godine, Pasiglav – dalje
21.Odluka o davanju statusa spomen-obilježja spomeniku u čast stogodišnjice Arsenala – dalje
22. Odluka o usvajanju Opštinske strategije za mlade 2017-2021 – dalje
23 Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Turističke organizacije Tivat – dalje
24.Odluka o neusvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem Fakulteta za mediteranske poslovne studije – dalje
25. Zaključak
26. Odluka o imenovanju izvršnog direktora DOO Autobuska stanica Tivat – dalje
27. Odluka o imenovanju Predsjednika Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere – dalje
28.Odluka o razrješenju jednog člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave – dalje
29.Odluka o razrješenju i imenovanju člana odbora za finansije – dalje
30. Odluka o razrješenju i imenovanju člana odbora za izbor i imenovanja – dalje
31. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora direktora DOO Autobuska stanica Tivat – dalje
32.Odluka o razrješenju izvršnog direktora DOO Komunalno Tivat – dalje
33.Odluka o imenovanju lica koje će obavljati funkciju direktora DOO Komunalno Tivat – dalje
34.Odluka o pokretanju postupka za izbor partnera za izgradnju stambenih objekata – dalje
35.Odluka o pokretanju postupka za izbor partnera za izgradnju stambeno poslovnog objekta – dalje
36.Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na kat.parcelama 1509-8,1509-9 k.o. Tivat – dalje
37.Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na kat.parcelama 3276-2 i 3275-2 k.o. Tivat – dalje
38.Odluka o ustanovljavanju službenosti prolaza preko kat.parcela 1216-1, 1315-1, i 1315-5 k.o. Đuraševići u korist kat.parcele 1281 – dalje

1. Zavrsni racun budžeta opštine Tivat za 2016  godinu – dalje

2. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Komunalno Tivat – dalje

3. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Komunalno Tivat – dalje

4. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Vodovod i kanalizacija Tivat – dalje

5. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Vodovod i kanalizacija Tivat – dalje

6. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem RJ Azil – dalje

7. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Centar za kulturu Tivat – dalje

8. Odluka o usvajanju Programa podizanja spomen obilježja u opštini Tivat za 2017. godinu – dalje

9. Odluka o usvajanju godišnjeg Plana razvoja sporta za 2017. godinu – dalje

10. Odluka o zabrani izvodjenja gradjevinskih radova tokom  ljetnje turističke sezone – dalje

11. Odluka o donošenju  Urbanističkog projekta Donja Lastva – dalje

12. Dopuna Programa uređenja prostora opštine Tivat za 2017 godinu – dalje

13. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga DOO Parking servis – dalje

14. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga DOO Autobuska stanica Tivat – dalje

15. Odluka o  povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje vozila privrednom društvu Parking servis Tivat – dalje

16. Odluka o ustupanju na upravljanje i korišćenje objekta autobuske stanice privrednom društvu Autobuska stanica Tivat – dalje

17. Odluka o razrješenju i imenovanju člana odbora  za statut i propise – dalje

18. Odluka o razrješenju i imenovanju člana odbora  za planiranje  – dalje

19. Odluka o razrješenju i imenovanju člana odbora za finansije – dalje

20. Odluka o imenovanju izvršnog direktora DOO Vodovod i kanalizacija Tivat – dalje

21. Odluka o imenovanju izvršnog direktora DOO Parking servis Tivat – dalje

22. Odluka o imenovanju tri člana Savjeta  DOO Radio Tivat – dalje

23. Odluka o davanju saglasnosti za produženje  ugovora o zakupu poslovnih prostora – dalje

24. Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja UP 106 u zahvatu DUP-a Gornji Đuraševići – dalje

25. Odluka o ustanovljavanju službenosti na kat.par.654 k.o. Donja Lastva radi polaganja kabla – dalje

Zaključak o prihvatanju Akcionog plana za borbu protiv korupcije

Zaključak o prihvatanju Informacije o ostvarenju strateškog plana opštine Tivat

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Autobuska stanica Tivat – dalje
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Parking servis Tivat – dalje
3. Statut Društva sa ograničenom odgovornošću Autobuska Tivat – dalje
4. Statut Društva sa ograničenom odgovornošću Parking servis Tivat – dalje
5. Odluka o imenovanju vrtioca dužnosti izvršnog direktora Autobuska stanica Tivat – dalje
6. Odluka o imenovanju vrtioca dužnosti direktora Parking servis Tivat – dalje
7. Odluka o imenovanju odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Autobuska stanica Tivat – dalje
8. Odluka o imenovanju odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Parking servis Tivat – dalje
9. Odluka o zaradama lokalnih sluzbenika i namjestenika – dalje
10. Odluka o zaradama lokalnih funkcionera u opštini Tivat – dalje
11. Odluka o podsticajima u razvoj poljoprivrede – dalje
12. Odluka o razrjšenju direktora i imenovanju vršioca dužnosti direktora DOO Lokalni javni emiter Radio Tivat – dalje
13. Odluka o dopuni odluke o ustanovljavanju sluzbenosti radi postavljanja i upotrebe cjevovoda i optickog kabla regionalnog vodovodnog sistema na dionici Tivat HN – dalje

1.Odluka o  izmjeni odluke o auto taksi prevozu – dalje

2.Odluka o izmjenama i dopunama Plana privremenih objekata – dalje

3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke oslobađanju plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – dalje

4. Zaključak o prihvatanju Informacije o realizaciji sredstava opredijeljenih za projekte nevladinih organizacija za 2016. Godinu – dalje

5. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu OŠ Drago Milović za 2016. Godinu – dalje

6. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu OŠ Branko Brinić za 2016 godinu – dalje

7. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu SMŠ Mladost za 2016 godinu – dalje

8. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu Muzičke škole Tivat za 2016 godinu – dalje

9. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JPU Bambi za 2016 godinu – dalje

10. Zaključak o prihvatanju Informacije o ostvarivanju prava iz dječije i socijalne zaštite  za 2016 godinu – dalje

11. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JZU Doma zdravlja Tivat  za 2016 godinu – dalje

12. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu Zavoda za zapošljavanje   za 2016 godinu – dalje

13. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu Crvenog krsta   za 2016 godinu – dalje

14. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju javnog reda i mira na teritoriji opštine Tivat – dalje

15. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju uređenja obale  na teritoriji opštine Tivat – dalje

16. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za finansije – dalje

17. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora  za statut i propise – dalje

18. Odluka o razrješenju i  imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti – dalje

19. Odluka o razrješenju i menovanju člana odbora za društvene djelatnosti – dalje

20. Odluka o razrješenju i imenovanju člana odbora za planiranje – dalje

21. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za davanje naziva naselja ulica i trgova – dalje

22. Odluka o razrješenju dva člana Savjeta DOO Radio Tivat – dalje

23. Odluka o imenovanju člana Savjeta Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat – dalje

24. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetima Posl.br. RS 73-16,74-16 i 75-16 – dalje

25. Odluka o ustanovljavanju služebnosti nužnog prolaza preko kat.parcele 109 k.o. Tivat u korist kat.parcela 190 i 191 k.o. Tivat – dalje

1. Odluka o usvajanju DUP-a Krasici – dalje
2. Odluka o usvajanju izvještaja o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2013. godinu – dalje
3. Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti autobuske stanice Tivat – dalje
4. Predlog odluke o osnivanju DOO Autobuska stanica Tivat – dalje
5. Odluka o usvajanju Parking studije za opštinu Tivat – dalje
6. Odluka o osnivanju DOO Parking servis Tivat – dalje
7. Odluka o usvajanju Elaborata o društveno ekonomskoj opravdanosti osnivanja DOO Sportska dvorana Tivat- dalje
8. Odluka o osnivanju DOO Sportski Centar ŽUPA – dalje
9. Odluka o usvajanju Elaborata o društveno ekonomskoj opravdanosti osnivanja JU Dnevni centar ua djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u opštini Tivat – dalje
10. Odluka o sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou – dalje
11. Odluka o finansiranju usluge pomoć i njega u kući za 2017. godinu – dalje
12. Odluka o usvajanju Programa uređenja prostora za 2017. godinu – dalje
13. Odluka o dopuni Plana privremenih objekata – dalje
14. Zaključak o prihvatanju Informacije o sprovođenju Plana poboljšanja energetske efikasnosti opštine Tivat za 2016.godinu – dalje
15. Odluka o usvajanju Plana poboljšanja energetske efikasnosti za 2017. godinu – dalje
16. Odluka o usvajanju Lokalnog plana zaštite životne sredine 2017-2021 – dalje
17. Odluka o usvajanju Lokalnog plana upravljanja otpadom – dalje
18. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik komunalnih usluga – dalje
19. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada JU Centar za kulturu Tivat – dalje
20. Zaključak o utvrđivanju Nacrta odluke o podsticajima u razvoj poljoprivrede – dalje
21. Zaključak o umanjenju lokalnih komunalnih taksi u opštini Tivat – dalje
22. Odluka o prodaji suvlasničkog dijela na kat.par.4145-1 i 4145-2 k.o. Tivat – dalje
23. Odluka o davanju na upravljanje i korištenje DOma kulture u Donjoj Lastvi NVO Hrvatska krovna zajednica DUX Croatorum – dalje
24. Odluka o prodaji zamljišta radi kompletiranja UP 15a u zahvatu DUP-a Tivat Centar – dalje
25. Odluka o ustanovljavanju službenosti radi postavljanja i upotrebe cjevovoda i optičkog kabla regionalnog vodovodnog sistema na dionici Tivat-H.Novi – dalje
26. Odluka o prodaji kat.par 2255-1 i 2255-2 k.o. Tivat radi kompletiranja UP 19 i 20 u zahvatu DUP-a Tivat- Centar – dalje
27. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje glavnog administratora opštine Tivat – dalje
28. Odluka o razrješenju jednog člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave – dalje
29. Odluka o imenovanju jednog člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave – dalje
30. Odluka o razrješenju člana Odbora direktora DOO Brend New Tivat – dalje
31. Odluka o imenovanju člana odbora direktora DOO Brand New Tivat – dalje
32. Odluka o razrješenju člana Savjeta DOO Radio Tivat – dalje
33. Predlog odluke o razrješenju dva člana Savjeta DOO Radio Tivat – dalje
34. Predlog Odluke o imenovanju jednog člana Savjeta DOO Radio Tivat – dalje
35. Predlog odluke o imenovanju Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere – dalje

1. Odluka o bližim kriterijumijma za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve – dalje

2. Odluka o načinu i uslovima davanja poklona iz imovine kojom raspolaže opština – dalje

3. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o učešću opštine Tivat u rješavanju stambenih pitanja – dalje

4. Odluka o pravima i uslugama iz socijalne i dječije zaštite – dalje

5. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju Savjeta za sport – dalje

6. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o privremenim objektima na teritoriji opštine Tivat – dalje

7. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou – dalje

8. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Lokalnog plana zaštite životne sredine 2017-2021 – dalje

9. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju životne sredine za 2015. godinu sa Izvještajem zelenog tima za 2016. godinu – dalje

10. Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju uređenja prostora opštine Tivat za 2016. Godinu – dalje

11. Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti reorganizacije JU Centar za kulturu Tivat i osnivanju ustanove kulture JU Muzej i galerija „Buća-Luković“ Tivat – dalje

12. Odluka o razrješenju tri predstavnika opštine Tivat u Skupštini Turističke organizacije – dalje

13. Odluka o imenovanju tri predstavnika opštine Tivat u Skupštini Turističke organizacije – dalje

14. Odluka o imenovanju jednog člana Odbora za izbor i imenovanja – dalje

15. Odluka o imenovanju jednog člana Odbora za finansije – dalje

16. Odluka o imenovanju jednog člana Savjeta za davanje naziva naselja ulica i trgova – dalje

17. Odluka o imenovanju Savjeta za rodnu ravnopravnost – dalje

18. Odluka o uslovima i načinu davanja saglasnosti investitoru u  postupku pribavljanja građevinske dozvole ako se objakat gradi na dijelu UP – dalje

19. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br.P.457/16 – dalje 

20. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje kupoprodajnog ugovora za kat.par 620/2,620/3,620/4 i 644/2 k.o. Donja Lastva – dalje

1. Odluka o budžetu opštine Tivat za 2017. godinu – dalje

2. Odluka o izmjenama odluke o porezu na nepokretnost – dalje

3. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom DOO „Komunalno“ Tivat – dalje 

4. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat – dalje

5. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom JU „Sportska dvorana“ Tivat – dalje

6. Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada sa finansijskim planom DOO „Brend New Tivat“ – dalje

7. Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada sa finansijskim planom Turističke organizacije Tivat – dalje

8. Program rada Skupštine opštine Tivat za 2017. godinu – dalje

9. Odluka o imenovanju Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike – dalje

10. Odluka o razrješenju dva člana Savjeta JU „Sportska dvorana“ – dalje

11. Odluka o imenovanju dva člana JU „Sportska dvorana“ – dalje 

12. Odluka o imenovanju jednog člana Savjeta Radio Tivta – dalje

13. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za društvene djelatnosti – dalje

14. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za planiranje i uređenje prostora i stambeno komunalne poslove – dalje

15. Odluka o razrješenju jednog člana Odbora direktora DOO „Vodacom“ – dalje

16. Odluka o imenovanju jednog člana Odbora direktora DOO „Vodacom“ – dalje

17. Odluka o davanju saglasnosti na razrješenje Glavnog administratora opštine Tivat – dalje

18. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje vršioca dužnosti Glavnog administratora opštine Tivat – dalje

19. Odluka o davanju saglasnosti na razrješenje izvršnog direktora JU „Sportska dvorana“ – dalje

20. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje vršioca dužnosti direktora JU „Sportska dvorana“ – dalje

21. Odluka o davanju saglasnosti na razrješenje direktora JU “Centar za kulturu” Tivat – dalje

22. Odluka o davanju saglasnosti na razrješenje umjetničkog direktora JU “Centar za kulturu” Tivat – dalje

23. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje vršioca dužnosti direktora JU “Centar za kulturu” – dalje

24. Odluka o davanju saglasnosti za produženje Ugovora o zakupu poslovnih prostora – dalje

25. Odluka o davanju saglasnosti za produženje Ugovora o zakupu autobuske stanice – dalje

26. Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na kat.par. 959/4 i 673/2 k.o. Tivat – dalje 

27. Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od prava na žalbu u predmetu Posl.br. 292/15 – dalje

28. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma o naknadi za faktički zauzeto zemljište – dalje

29. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje kupoprodajnog ugovora za kat.par. 4572/6,4572/8,4572/9,4572/10,4573/2 i 4605/3 k.o. Tivat – dalje

30. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje kupoprodajnog ugovora za kat.par. 829/19,835/8 i 828/2 k.o. Donja Lastva – dalje

1. Odluka o regulaciji saobraćaja na teritoriji opštine Tivat – dalje

2. Odluka o finansiranju sporta – dalje

3. Pravilnik o kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama – dalje

4. Zaključak o prihvatanju informacije o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01.-30.09.2016.g. – dalje

5. Odluka o imenovanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave – dalje

6. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.broj RS 73/16 – dalje

7. Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na dijelu UP 28 u zahvatu Dup-a Tivat Centar – dalje

8. Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja UP 442u zahvatu Dup-a Mažina – dalje

9. Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na dijelu UP56 i dijelu saobraćajnice br.16 u zahvatu DSL dio Sektora 22 i Sektor 23 – dalje

10. Odluka o rješavanju imovonsko pravnih odnosa na dijelu UP 353D i dijelovima saobraćajnice S14 i S7 u zahvatu DUP-a Župa-češljar – dalje

11. Odluka o izmjeni odluke o prodaji suvlasničkog dijela na kat.par.932 ko Tivat – dalje

1.Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana Stari Krašići – dalje

2. Odluka o izmjeni odluke o oslobađanju plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – dalje

3.Odluka o raspodjeli ostavrene dobiti DOO Vodovod i kanalizacija Tivat – dalje

4.Zaključak o utvrđivanju Nacrta odluke o regulisanju saobracaja na teritoriji Opstine Tivat – dalje

5.Odluka o dopuni odluke o imenovanju opštinske izborne komisije – dalje

6.Odluka o izmjeni odluke o  imenovanju opštinske izborne komisije – dalje

7.Odluka o razrješenju člana Savjeta Centra za kulturu Tivat – dalje

8.Odluka o imenovanju člana savjeta Centra za kulturu Tivat – dalje

9.Odluka o razrješenju člana Skupštine Vodacoma – dalje

10.Odluka o imenovanju dva člana Skupštine Vodacoma – dalje

11.Odluka o imenovanju jednog člana odbora za finansije – dalje

12.Odluka o imenovanju jednog člana odbora za društvene djelatnosti – dalje

13.Odluka o pristupanju kupovine stana – dalje

14.Odluka o davanju saglasnosti na davanje stana u zakup – dalje

15.Zaključak o pristupanju izrade Elaborata o modelu upravljanja autobuskom stanicom – dalje

16.Zaključak o dodjeli pomoći pobratimskoj opštini Karpoš i italijanskoj regiji Lazio (grad Amatriće) – dalje

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Tivat za 2016 godinu. – dalje
2. Zaključak o prihvatanju Informacija o ostvarivanju budžeta opštine Tivat za period od 1.1.2016-30.06.2016 – dalje
3. Odluka o zaduživanju opštine Tivat za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u primorskom regionu- Faza V-2 – dalje
4. Odluka o izmjeni u dopunama odluke o zaduživanju opštine Tivat – dalje
5. Odluka o osnivanju Društva za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštinu Kotor i Tivat – dalje
6. Odluka o odobravanju finansijske pomoći Vuković Milevi za rješavanje stambenog pitanja – dalje
7. Odluka o učešću opštine Tivat u rješavanju stambenih pitanja – dalje
8. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o naknadama za rad odbornika Skupštine opštine Tivat – dalje
9. Zakljucak o usvajanju Plana i programa rada RJ Azil – dalje
10. Odluka o Izvještaj o radu za 2015 godinu sa finansijskim izvještajem DOO „Vodovod i kanalizacija“- dalje
11. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Vodacom“ Tivat za 2015. godinu- dalje
12. Zaključak o prihvatanju Informacija o radu OŠ „Drago Milović“ za 2015 godinu- dalje
13. Zaključak o prihvatanju Informacija o radu OŠ „Branko Brinić“ za 2015 godinu- dalje
14. Zaključak o prihvatanju Informacija o radu SMŠ „Mladost“ za 2015 godinu- dalje
15. Zaključak o prihvatanju Informacija o radu Muzičke škole Tivat za 2015 godinu – dalje
16. Zaključak o prihvatanju Informacija o radu predškolske ustanove „Bambi“ Tivat – dalje
17. Zaključak o prihvatanju Informacija o stanju u oblasti zdrastva za 2015. godinu – dalje
18. Zaključak o prihvatanju Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja u 2015. godini – dalje
19. Zaključak o prihvatanju Informacija o stanju u oblasti socijalne i dječje zaštite za 2015. godinu – dalje
20. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu Crvenog krsta za 2015. godinu – dalje
21. Zaključak o prihvatanju Informacija o javnom redu i miru u opštini Tivat u 2015. godini – dalje
22. Zaključak o prihvatanju Informacija o radu Uprave za nekretnine – dalje
23. Odluka o imenovanju izvršnog direktora DOO Komunalno Tivat – dalje
24. Odluka o određivanju odbornika koji prisustvuju zaključenju braka – dalje
25. Odluka o razrješenju izvršnog direktora DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat – dalje
26. Odluka o imenovanju lica koje će obavljati funkciju direktora DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat – dalje
27. Odluka o razrješenju Predsjednice Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike – dalje
28. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za finansije, budžet i ekonomski razvoj  – dalje
29. Odluka o razrješenju jednog člana Odbora za finansije, budžet i ekonomski razvoj  – dalje
30. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za Statut i propise  – dalje
31. Odluka o razrješenju jednog člana Odbora za društvene djelatnosti – dalje
32. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju – dalje
33. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora DOO „Vodacom“ – dalje
34. Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na kat.par.992/3 i 991/3 – dalje
35. Odluka o davanju saglasnosti za produženje ugovora o zakupu autobuske stanice – dalje
36. Preporuka Odboru direktora DOO „Komunalno“ o preispitivanju važećih cjenovnika usluga – dalje

1.Odluka o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2015  godinu – dalje

2.Odluka o dopuni plana privremenih objekata – dalje

3.Odluka o izmjenama i dopunama odluke o kućnom redu u stambenim zgradama – dalje

4.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obimu i vrtsi dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade – dalje

5.Godišnji plan davanja koncesija na području opštine Tivat za 2017. godinu – dalje

6.Zaključak o prihvatanju Informacije o sprovođenju trogodišnjeg plana energetske efikasnosti za 2015. godinu – dalje

7. Odluka o usvajanju jednogodišnjeg akcionog plana energetske efikasnosti za 2016. godinu – dalje

8. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Komunalno Tivat – dalje

9. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Centar za kulturu Tivat – dalje

10. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Sportska dvorana Tivat – dalje

11. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije Tivat – dalje

12. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Brend New Tivat – dalje

13. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike – dalje

14.Zaključak o prihvatanju Informacije o realizaciji sredstava opredijeljenih za nevladine organizacije za 2015. godinu – dalje

15.Odluka o imenovanju opštinske izborne komisije – dalje

16.Odluka o imenovanju sekretara Skupštine opštine Tivat (1) – dalje

17.Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika opštine Tivat – dalje

18.Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika opštine Tivat – dalje

19.Odluka o razrješenju članova Odbora direktora DOO Komunalno Tivat (1) – dalje

20.Odluka o razrješenju članova Odbora direktora DOO Vodovod i kanalizacija Tivat – dalje

21.Odluka o imenovanju članova Odbora direktora DOO Komunalno – dalje

22.Odluka o imenovanju članova Odbora direktora DOO Vodovod i kanalizacija – dalje

23.Odluka o razrješenju Savjeta  JU Centra za kulturu Tivat – dalje

24.Odluka o razrješenju Savjeta JU Sportska dvorana – dalje

25.Odluka o imenovanju  Savjeta JU Centra za kulturu Tivat – dalje

26.Odluka o imenovanju  Savjeta JU Sportska dvorana – dalje

27.Odluka o razrješenju predstvnika opštine Tivat u Skupštini turističke organizacije – dalje

28.Odluka o imenovanju  predstavnika opštine Tivat u Skupštini turističke organizacije – dalje

29.Odluka o razrješenju predstavnika  Skupstine opstine u Nadzorni odbor  Turisticke organizacije – dalje

30.Odluka o imenovanju predstavnika  Skupstine opstine u Nadzorni odbor  Turisticke organizacije – dalje

31.Odluka o dodjeli stana Draganu Kordiću – dalje

32.Odluka o dodjeli stana na trajno korišćenje – dalje

33.Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl. Br. Rs 14-15 – dalje

34.Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja UP 15a u zahvatu DUPa Tivat Centar – dalje

35.Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja na UP 210 u zahvatu DUPa Mažina – dalje

36.Odluka o privremenom davanju u zakup parkinga na kat.par.3398 KO Tivat – dalje

1. Zaključak o usvajanju izvještaja o radu Predsjednika opštine i organa lokalne uprave i službi za 2015. godinu – dalje

2. Odluka o donošenju izmjena i dopuna DUP-a “Golf i donji Radovići zapad” – dalje

3. Odluka o izmjeni i dopuni Plana privremenih objekata – dalje

4. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa – dalje

5. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izgradnji pomoćnih objekata na teritoriji opštine Tivat – dalje

6. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji opštine Tivat – dalje

7. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o privremenim objektima na teritoriji opštine Tivat – dalje

8. Odluka o izmjeni odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – dalje

9. Odluka o komunalnom redu – dalje

10. Odluka o dopuni odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Tivat – dalje

11. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o javnim parkiralištima na području opštine Tivat – dalje

12. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o javnom vodosnabdijevanju – dalje

13. Odluka o dopuni odluke o auto taksi prevozu – dalje

14. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca – dalje

15. Odluka o dopuni odluke o gradskom i prigradskom linijskom prevozu putnika – dalje

16. Odluka o dopuni odluke o odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda na području opštine Tivat – dalje

17. Odluka o izmjenama odluke o porezu na nepokretnosti – dalje

18. Zaključak o umanjenju iznosa lokalnih komunalnih taksi u opštini Tivat – dalje

19. Odluka o dopuni odluke o radnom vremenu – dalje

20. Odluka o izmjenama odluke o finansiranju političkih partija – dalje

21. Odluka o utvrđivanju broja potpredsjednika opštine Tivat – dalje

22. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika opštine Tivat – dalje

23. Odluka o razrješenju predstavnika opštine Tivat u Skupštini turističke organizacije – dalje

24. Odluka o razrješenju člana odbora direktora DOO “Vodacom” – dalje

25. Odluka o razrješenju člana Skupštine DOO “Vodacom” – dalje

26. Odluka o razrješenju jednog člana odbora direktora DOO “Komunalno” Tivat – dalje

27. Odluka o razrješenju izvršnog direktora DOO “Komunalno” Tivat – dalje

28. Odluka o imenovanju lica koje će obavljavati funkciju izvršnog direktora do imenovanja novog – dalje

29. Odluka o razrješenju jednog člana odbora direktora DOO “Vodovod i kanalizacija” Tivat – dalje

30. Odluka o razrješenju jednog člana odbora direktora DOO “Vodovod i kanalizacija” Tivat – dalje

31. Odluka o razrješenju jednog člana Savjeta JU “Centar za kulturu” Tivat – dalje

32. Odluka o razrješenju jednog člana Savjeta JU “Sportska dvorana” Tivat – dalje

33. Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa – dalje

1. Odluka o izboru Predsjednice opštine Tivat – dalje

1. Usvojena odluka sa prve konstitutivne sjednice – dalje

Ustanove Grada